Đăng ký Transjakarta

Nhân viên và khách hàng của Transjakarta có thể đăng ký Sáng kiến Toàn cầu 100 triệu Người học Najafi thông qua các liên kết bên dưới. Chọn danh mục mà bạn đại diện.

Đăng ký nhân viên TransJakarta  Đăng ký khách hàng TransJakarta

Đăng ký Transjakarta

Karyawan và pelanggan Transjakarta đã hỗ trợ công việc của Inisiatif Global 100 Juta Pembelajar Najafi mealui tautan di bawah ini. Pilih thể loại yang Anda wakili. 

Nhà đăng ký Karyawan TransJakarta Đăng ký Pelanggan TransJakarta